IV. Ưu Điểm 

- Hệ thống chẩn đoán One - click tự động

- Kết quả chẩn đoán cụ thể và chính xác

- Quản lý và so sánh trước và sau điều trị

- Cung cấp hàng loạt các chức năng

  + Kết quả chẩn đoán được in trên một báo cáo duy nhất

  + Xác định các bề mặt ba chiều của da trong trình xem 3D

  + Quản lý khách hàng chi tiết

- Sử dụng thuận tiện với các add - ons