- Thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng kinh tế.

- Thanh toán 50% còn lại hợp đồng sau khi bàn giao, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.