Thời gian, địa điểm giao hàng:

- Thời gian giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận thanh toán đợt 1.

Địa điểm giao hàng:

- Tại đơn vị sử dụng.