BEMED cam kết không chia sẻ thông tin Khách hàng cho bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào khác. Trong một vài trường hợp đắc biệt, BEMED có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mỗi đe dọa về tính mạng, sức khỏe hay cho mục đích thực thi pháp luật.

BEMED cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.