Ưu Điểm

Hệ thống

        hệ thống tay cầm zoom 
          Zoom Hand Piece
hệ thống tay cầm fractional
    Fractional Hand Piece